top of page
vengHom joS.jpg

vengHom joS

vengHomDaq loD jIblu'ta' qaStaHvIS puq qoS lopno'. HeSvam pannIS 'ej chotwI' SamnIS je SengSev, chatHam yoS ghan'Iq yaS nIv.

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
chaboy.jpg

chaboy

nIQ Qe'Daq ba' 'ej jaw cha' beylI' HejwI'pu'. 

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button

jav-jav

vem qoq chu'. chenmoHwI'Daj, jaS, qIHpu'DI', HuD yorDaq ghaH tlhej. pa' nItebHa' qunQeD, ngeHbej je rIch.

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button

bemI'jI tlhapragh

wa' ram juHDaj cheghmeH yIt 'e' wuq loD. QobchoH ghu'Daj 'e' Har 'ej ngem SumDaq ghachlI' vay' naS. tlha' tlhapraghHey 'e' HarchoH loD 'ej juH qachHomDaj cheghta'DI', SIbI' Hub'eghnIS.

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
bemI'jI tlhapragh.jpg

tIywI'

qunQeD ghojwI' ghaH charyaq'e'. loQ Dal yInDaj 'ej buqjaj ram Dal bamqa'law'. 'a jup chu' qIHDI', nabmeyDaj Dal choH.

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
tIywI'.jpg
'ub-cover.jpg

'ub

tugh rInchugh tera', nuq Data'? bIlIm'a'? ghu'vam qel lutvam ngajqu'.

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page