top of page
vengHom joS.jpg

vengHom joS

vengHomDaq loD jIblu'ta' qaStaHvIS puq qoS lopno'. HeSvam pannIS 'ej chotwI' SamnIS je SengSev, chatHam yoS ghan'Iq yaS nIv.

chaboy.jpg

chaboy

nIQ Qe'Daq ba' 'ej jaw cha' beylI' HejwI'pu'. 

jav-jav

vem qoq chu'. chenmoHwI'Daj, jaS, qIHpu'DI', HuD yorDaq ghaH tlhej. pa' nItebHa' qunQeD, ngeHbej je rIch.

bemI'jI tlhapragh

wa' ram juHDaj cheghmeH yIt 'e' wuq loD. QobchoH ghu'Daj 'e' Har 'ej ngem SumDaq ghachlI' vay' naS. tlha' tlhapraghHey 'e' HarchoH loD 'ej juH qachHomDaj cheghta'DI', SIbI' Hub'eghnIS.

bemI'jI tlhapragh.jpg

tIywI'

qunQeD ghojwI' ghaH charyaq'e'. loQ Dal yInDaj 'ej buqjaj ram Dal bamqa'law'. 'a jup chu' qIHDI', nabmeyDaj Dal choH.

tIywI'.jpg
'ub-cover.jpg

'ub

tugh rInchugh tera', nuq Data'? bIlIm'a'? ghu'vam qel lutvam ngajqu'.

bottom of page