Rechercher
  • DeSDu'

taH lapmeH mIw 'e' yIHonQo'!


rIn lapmeH mIwvam neHba' Qangqoq 'a nep ghaH 'e' yI'IjQo'. wej penSIlvenya'Daq, mISIghanDaq, wISqonSInDaq, nIve'DaDaq, jorjaDaq je rIn wIv toghmeH mIw. DaH ghurchoH bayDen 'echletHommey vaj pepIltaH, juppu'wI'. SuHar 'e' yImevQo'.

29 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

maghpub chu'

DaH cha' monmey cho'wI' vIqonchoH. wej paqwIj wa'DIch muchlu' 'e' vISov 'a vIqon vIneHqu'mo' jISey jay'! DaH 'oHvaD ngem mIv'a'mey vIpong 'a tuch chaq latlh pong vImaS; ghaytan ngem veS. ngemDaq qaS l

maHpIn'a'

ramvam maHpIn'a' vI-livetweet. bo'DeghQInpat mab boghajchugh, QIn mIrvam yItlha'bej!: https://twitter.com/desduwIj (malja' much neH vIrIchba'qoch!)

jaj chu'!

Qapbe'lu'DI', reH wa'leS tu'lu'taH! paQDI'norgh nap 'oH paQDI'norghvam'e' 'ach teH. wa'Hu' jIvumqu' 'ach jIvaQHa' 'e' vIDam. qay''a'? loQ! qay'chu''a'? ghobe'! wa'Hu' bel Qu'mey law' vIDIgh: jIlaD—jIq