top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurDeSDu'

rIn lapmeH mIw!

ghInjaj tagha' rIn lawpmeH mIw. Qapta' jo bayDen 'ej Qang veb moj ghaH DaH 'e' wISov. lapmeH 'echletmey lutoghlu'ba'lI' 'a Hoch toghlu'ta'DI', Qapbej bayDen DaH net pIH. gher'IDvam lajQo' wa' nuv, parHa'wI'pu'Daj je neH. Qangqoq yI'IjQo'. mu'meyDaj tIvoqQo'. jar wa' veb juH qach chIS mej net poQ!


2 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

maghpub chu'

DaH cha' monmey cho'wI' vIqonchoH. wej paqwIj wa'DIch muchlu' 'e' vISov 'a vIqon vIneHqu'mo' jISey jay'! DaH 'oHvaD ngem mIv'a'mey vIpong 'a tuch chaq latlh pong vImaS; ghaytan ngem veS. ngemDaq qaS l

maHpIn'a'

ramvam maHpIn'a' vI-livetweet. bo'DeghQInpat mab boghajchugh, QIn mIrvam yItlha'bej!: https://twitter.com/desduwIj (malja' much neH vIrIchba'qoch!)

jaj chu'!

Qapbe'lu'DI', reH wa'leS tu'lu'taH! paQDI'norgh nap 'oH paQDI'norghvam'e' 'ach teH. wa'Hu' jIvumqu' 'ach jIvaQHa' 'e' vIDam. qay''a'? loQ! qay'chu''a'? ghobe'! wa'Hu' bel Qu'mey law' vIDIgh: jIlaD—jIq

Comentários


bottom of page