top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurDeSDu'

nuqneH?

qaStaHvIS poH nI' pagh'e' vIghItlhqa' (va jIDubnISba'.)

'a DaH tlhIHvaD DotlhwIj vIja' vIneHqa'!


jar Soch DaH je qubbID qaSpu' potlhmey law'.


1. be' 'IHqu' vISawta'.

2. tlhIngan Hol yejHaD DevwI'vaD maghpubwIj velqa' rIn vIngeH. tugh much 'e' vItul. (jar 10 jajmey Qav, jar wa'maH wa' jajmey 'eq ghap much 'e' Hech muja' 'angghal.)

3. DuSaQ'a' Qoyje'wIj cha'DIch vIHevmeH jIHaDqa'. (jIQapchugh vaj DIS veb jar 5 Qoyje'wIj vISuq.) DaH QulmeH ghItlh vIqonlI'. Holmey lu'oghlu'pu'bogh, meHghem je bop. (Hoch vIyay'moH; jISov.)


wa'Hu' ram cha' monmey cho'wI' vIqonchoH. 'oH tIn law' cha' monmey tIn puS 'e' vIjal 'a pagh vIlay'.


Hoch Hogh ghInjaj, jaj wa' je ngemDaq jIHtaH. tuch chaq mIllogh vIqon 'ej tlhIHvaD ngem 'IH vISuchbogh vI'ang.


jajvam yItIv!


15 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

maghpub chu'

DaH cha' monmey cho'wI' vIqonchoH. wej paqwIj wa'DIch muchlu' 'e' vISov 'a vIqon vIneHqu'mo' jISey jay'! DaH 'oHvaD ngem mIv'a'mey vIpong 'a tuch chaq latlh pong vImaS; ghaytan ngem veS. ngemDaq qaS l

maHpIn'a'

ramvam maHpIn'a' vI-livetweet. bo'DeghQInpat mab boghajchugh, QIn mIrvam yItlha'bej!: https://twitter.com/desduwIj (malja' much neH vIrIchba'qoch!)

jaj chu'!

Qapbe'lu'DI', reH wa'leS tu'lu'taH! paQDI'norgh nap 'oH paQDI'norghvam'e' 'ach teH. wa'Hu' jIvumqu' 'ach jIvaQHa' 'e' vIDam. qay''a'? loQ! qay'chu''a'? ghobe'! wa'Hu' bel Qu'mey law' vIDIgh: jIlaD—jIq

コメント


bottom of page