top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurDeSDu'

lapmeH jaj

tagha' qaS lapmeH jaj. DaHjaj wejHa' lapta' wa'vatlh'uy' 'amerI'qa' SepjIjQa'ngan. jIH'e', wa' Hogh ret DachwI' lapmeH yu'muD vIngeHta' 'ej wIvwIj toghlu' 'e' vIwoq. jIpIl 'e' vInID 'a jIyuDHa'chu'chugh, jIbIt 'e' vIchIDnISbej. loSben Qap beqpuj rurwI'vetlh quvHa' 'e' pIH pagh 'a Qap. DaH Qap 'e' pIHbe' HochHom 'a ... tlhoy mabaw'be'jaj. mayepjaj. ramvam ghaytanHa' lapmeH mIw gher'IDna' wISov. vaj petuv'eghmoH 'ej peDugh'eghmoH. Qapla'!


10 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

maghpub chu'

DaH cha' monmey cho'wI' vIqonchoH. wej paqwIj wa'DIch muchlu' 'e' vISov 'a vIqon vIneHqu'mo' jISey jay'! DaH 'oHvaD ngem mIv'a'mey vIpong 'a tuch chaq latlh pong vImaS; ghaytan ngem veS. ngemDaq qaS l

maHpIn'a'

ramvam maHpIn'a' vI-livetweet. bo'DeghQInpat mab boghajchugh, QIn mIrvam yItlha'bej!: https://twitter.com/desduwIj (malja' much neH vIrIchba'qoch!)

jaj chu'!

Qapbe'lu'DI', reH wa'leS tu'lu'taH! paQDI'norgh nap 'oH paQDI'norghvam'e' 'ach teH. wa'Hu' jIvumqu' 'ach jIvaQHa' 'e' vIDam. qay''a'? loQ! qay'chu''a'? ghobe'! wa'Hu' bel Qu'mey law' vIDIgh: jIlaD—jIq

bottom of page