top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurDeSDu'

Hey folks! New prologue for 'uleS QeH

Here's sneak peek from my upcoming epic fantasy novel, 'uleS QeH (Ules' Anger.)

After playing around with where'd to place this chapter, I finally decided that it was best as a prologue to the story. yItIv!


bI'reS

jo'ley'HomDaj lagh maDaSa 'ej buqDajDaq lan. ghaH tlhopDaq Deb naQ tu'lu'. chIm. Do'ol HuDmey neH legh. pe'vIl pur. tlhonDu'Daj Say'moHlaw' Deb rewve' QaD. mInDu'Daj SoQmoH. qaStaHvIS lupmey puS SoQmoHtaH ghIq poSqa'moH. ghangwI' qel. qaStaH jajlo'. ghangwI'Daq SalchoH jul HoSghaj. QunDajvaD julvam Dam. QunvamvaD 'aghaS pong. yav tujmoHtaH Qunvam. yavvetlh tujDaq torchoH maDaSa 'ej QunDaj naDchoH. bov tIQ chan bIQ'a' ghoS yoqpu' wa'DIch. Dat mev ghotpu' puS 'ej tayqeqchaj tlhIn cher 'e' lunID. bovvetlh 'aghaS neH naDbe'. latlh Qunpu' lutu'lu' je. QunvaD bIQ, yav je, rewve' je Dam je chaH. 'ej latlh QunHom lutu'lu' je. 'emrIghpu'Daj chaH rIqwI'pu''e'. SIbI'Ha' chenya' tuqmey moj rIqwI'pu'vetlh nortlhampu'. vengHomchaj Hub 'ej HIvchuq. Daqrab SuqmeH 'ej SeHtaHmeH Qojchuq. regh 'ej Hegh, bIQmo'. naDev bIQ Qejqu'lu'. nge'laH 'aghaS 'ach wIHHa'. naDwI'pu'DajvaD pung nob net Sov. matlhHa'wI'pu' bIQ ngaSwI'vo' neH bIQ teq 'ej quvHa'wI' ral ta'relmey neH HoH, tamghayDaj HoSghaj lo'taHvIS. matlhwI'pu'vaD naHHa' 'ej may. 'ej matlhqu'chugh vay', vaj DebDaq ve'Ha' 'ej 'aghaS ghopDu' bIngDaq jegh'egh. chenya'ngan yInmeH Ho'DoSvam quv law' Hoch quv puS. «'aghaS, DaH tochDu'lIj HoSghaj bIng jIlengchoH. HIQantaHneS. jIpuj. 'ach bIHoS. Soj, bIQ bIr je, jup je vItu'jaj» jatlh maDaSa. Hu' 'ej jorchan tu'bogh qelqa'. naDev pagh nagh HuD tu'lu'. pagh veng tu'lu'. vabDot naDev pagh vengHom tu'lu'. Deb vaSDaq ghaHtaH maDaSa'e'. bulvar ghajchugh chenya' tayqeq, vaj lengbogh bulvar ghaH 'e' 'Ir. qo' but wuv neH maDaSa. naH jajmeyDaj DebDaq ve'Ha'taH neH 'e' jem. vaj tlhoS loD mojpu'DI', vengHomDaj mej. SoSDaj ghep 'ej *ta'relDaj lIt. ghIq Do'ol HuDmeyDaq lIghchoH.

'opleS DebDaq vogh qo' rInmoH 'aghaS. De'vam ja' quvwI'pu', maqlegh je, tuch SovwI' je. qaSDI' lot'a' Qav, Deb yavvo' 'alchoH 'aghaS matlhwI'pu' 'ej chalDaq ghaH lumuv, bemDu'chaj bIngDaq chenHa'choHtaHvIS qo'. jajvetlh Do'ol raS'IS Doj rur qo'. DabqI' moj 'e' qaSmoH 'aghaS 'ej 'oHvaD tu'qom chu' nob. qo' chu' chenmoHmeH ghopDu'Daj ghun lo'. qo'vetlh chu'vaD bIQ'a' nobmeH quy'IpDaj lo'. 'ej qo'vetlh nganpu' wa'DIch chaH matlhwI'pu' toDta'bogh. Qupchu' qo'vetlh 'ach 'opleS ngo'choH je; qo'vam'e' rur. DeHDI' je qo'vetlh chu''e', 'oH'e' Qaw' 'aghaS 'ej qo' veb nganpu' wa'DIch moj qo' chu' quvwI'pu'. 'ej taH 'ej taH 'ej taH. DaH maDaSa monmoH qechvetlh. gho 'oH yIn'e'. ghaHvaD mu'meyvam jatlhpu' SoSnI'Daj, Qupqu'taHvIS. ghIq ghaHvaD nagh yughbogh rutlh lel. ghaHvaD 'ang. SoSnI'Daj ghopDu' Qopvo' tlhap puq 'ej nuD. SIvmoH roSqa' Huj. ngo'qu'bej 'e' legh, rutlh chovDI'. 'oHDaq wej 'ay'mey lutu'lu'. rItlh pIm ghaj ngIq 'ay'. qIj wa'. SuD latlh. Doq QavwI'. rutlh jIrmoH. ngugh mon SoSnI'Daj. ghaHvaD jatlh «vaj bIyaj. bIyaj 'e' DaSovbe' 'ach bIyaj. rutlh DajIrmoH 'e' vIra'nISbe'. DajIrmoH neH.»

maDaSa Qup mISmoH be' qan mu'mey. «chay' potlh jIrmoHghach? vIrutlhmoH neH, mubelmoHmo' jIrmoHghach» jatlh. ghIq rutlh qelqa' 'ej jIrqa'moH.

«'aghaS belmoH je. taH qo'vam, jIrmoHtaHmo'. qo'Dajmo' Hem 'ej vaj chalDaq nubuv. Hoch jaj chegh 'ej ta'meymaj jIH. ram nujIH toy'wI'Daj matlh, maS, QongtaHvIS pIn'a'. 'opleS Hoch Qaw'. 'ach quvwI'pu' qa' toD 'ej qo' veb nganpu' moj chaH 'e' qaSmoHbej.»

«vaj reH taH mIwvam?»

«reH.»

loDHom Qup DuqmoH De'vam. reH? mu'vetlh yajchu' 'e' nID. nuq 'oS reH? jal 'e' nID maDaSa 'ach Qapbe'. ghaHvaD mu'vetlh Doj law' Hoch Doj puS. reH...reH...

ghIq SoSnI'Daj ghel. jatlh «'ej nuq 'oS wej rItlhmey? wej 'ay' tu'lu'. qatlh? Doq wa' 'ej qIj latlh. 'ej pa'! pa' SuD latlh.»

«yIn mIwmey 'oS. yIqIm...» 'ay' qIj SIq be' qan 'ej jatlh «boghmeH mIw 'oS 'ay' qIj. bIboghpu'pa', vay' Daqaw'a'?»

Qubqu' 'e' nID loDHom ghIq jatlh «bovvetlh bopbogh wov'on vIHutlhchu', SoSnI'oy.»

jang be' qan. «bIlugh. bovvetlh bopbogh wov'on DaHutlh, bItaHbe'mo' neH. qIj Hoch. ghIq pagh 'oHbogh qo' qIjvo' DuluH 'aghaS 'ej DuchenmoH. ghIq...» 'ay' SuD SIqchoH. «...bIyInchoH. bIyIntaH, puqnI'loDwI'. wej rIn mIwvam. yIn nI' DaSIQ 'e' vItulbej. yIn 'oS rItlh SuD. qo'vam yIqel. SuD chal. SuD tI. SuD chenya'ngan lurDu'.»

«yIyaj...ghIq...» pe'vIl ghup puq, 'ay' Doq qelDI'. mIw 'oSbogh loylaH.

jatlh SoSnI'Daj «bIlugh, maDaSa. yIjatlh.»

«Hegh. Hegh 'oS rItlh Doq» jatlh. puq ghaHtaHvIS vay', mu'vetlh yajchu'be'. 'ach qabqu' Hegh wejHa' 'e' Sov maDaSa. Heghpu'DI' Saj, tuqnIgh SaHqu'bogh je, SaQpu' loDHom. Heghvo' chegh pagh 'e' Sov. Heghpu'DI' vavDaj, SoSDaj je, SaQqu'pu'. Heghvo' cheghchugh pagh latlh, vaj Heghvo' cheghlaHbe'bej chaH...ghIq QanchoH SoSnI'Daj 'ej ghaHvaD chenya' tIgh ghojchoHmoH. burghDaj, yabDaj je je' ghaH.

jatlh SoSnI'Daj «mIwvam SIQ ngIq yoq. wa' jaj DuboghmoHpu' SoSlI' quv. DaH bInenchoH. DaH puq SoH neH 'ach 'opleS ta'rel DalIghlaH 'ej wIv potlh DaqelnISbej. ghIq 'opleS bIHegh. bIDo'chugh, chorur 'ej bIqan bIHeghDI'. ngoQvetlh DachavmeH latlhpu'vaD pung yI'agh. yInaHHa'taH. yIquvtaH. 'ej reH paQDI'norgh val, qeS val je tIqel. potlhqu'...rap je qo'vam wIDabbogh. wa' jaj chen; bogh 'e' qa'. DaH yInDaj SIQtaH. 'opleS Hegh. ghorgh? Sov pagh.»

DebDaq qo' naQ Qaw'choH 'aghaS, jul Qun, ja' SoSnI'Daj. 'ach Daq le' perlaH pagh jubbe'wI' ja' je. quvwI' toD...vaj quvtaHmeH vumnIStaH. not mevlaH. pung qotlh 'e' 'aghnIS maDaSa. vaj Hoch jaj 'aghaS tochDu' bIngDaq leng 'ej chalDaq naD ngeH. qaStaHvIS DISmey yIn Seghvam SIQpu'. Heghpu'DI' SoSnI'Daj vengHomDaj mejpu'. DaH Doqqu'choH 'ej letqu'choH DIrDaj, jul tIHmey HoSmo'. loD Qup ghaH 'ach wejHa' pujchoH mInDu'Daj. tInqu' SomrawDu'Daj 'ej yan QachmeH mIw Sovqu' 'ach not Suvpu' qaStaHvIS may'. not be' ngaghpu' je. not vay' Saw 'aghaSvaD 'e' 'Ip. lam bemDu'Daj, tochDu'Daj, qabDaj je, porghDaj Hoch je 'ach Say'taH qa'Daj. ta'meyDaj Dun leghpu' 'aghaS 'e' Honbe'.

qaStaHvIS poH yap lengpu'DI', nIQ Sop 'e' wuq. rut SopQo' qaStaHvIS jajmey law'. vabDot SopQo'taHvIS, ta'relDaj je'meH mev. 'ach DaHjaj SopQo'be'. cha' Do'ol HuDDaq taSman tu'lu'. leSmeH Daq mIt 'oH 'e' 'Ir. ta'relDaj lItHa' 'ej buqDajvo' tIr ngogh QaD lel. vengHom SuchDI', reH ghaHvaD tIr ngogh QaD nob vengHomngan. lurDech tIQ 'oH. vumbe'mo' ve'Ha'wI' quv 'ej wammeH poH yap ghajbe'mo', langqu' 'ej ghungqu'taH. ngeDbe' yInchaj Ho'DoS 'ej vaj roD chaHvaD SojHom lunobqang vengHomngan naHHa'. naHchugh vengHomngan, vabDot tIr ngoghHom lunobqangbe' 'ej chaq ve'Ha'wI' lutIchchoH 'ej lubuQchoH, SIbI' mejQo'chugh. rut lut Do'Ha' luQoylu'. chenya' DebDaq weHwI' tuq lutu'lu' je. batlh luyajbe'. vengHom HIv 'ej bIHvo' Soj, bIQ je, roSqa' lo'laH je nIH. Soj luSop 'ej bIQ lutlhutlh. ghIq vengHomngan HoH 'ej vengDaq roSqa'mey lo'laH qem 'ej ngev. ghIq HIq, 'opuHwI' je DIlmeH Huch lubajbogh lulo'. ve'Ha'taHbogh bulvar lutu'chugh, DebDaq lengtaHvIS lujon 'ej luHoH. rut luDuQ neH. qaSDI' wanI'vetlh, motlh nom Hegh vay'. 'ach DuQHa'lu'chugh, vaj jaj law' qubbID chaq Deb yav tujqu'Daq bechqu'taH HeghtaHvIS. qul luchenmoH 'ej ve'Ha'wI' quv luvo' yIntaHvIS ghaH. rut ve'Ha'wI' yebDu', ngIbDu' je bagh ghIq bIH, loS Sargh pIm je rarmoH. qetchoH Sargh 'ej ro, ghIvDu' je luchevlu'. HeghmeH Ho'DoSmeyvam qelDI' maDaSa, bIrchoH qoDDaj 'ej pIlHa'qu'choH. 'ach DebDaq leng 'e' mevbe'. SanDaj chenmoH 'aghaS net Sov.

Do' maDaSa. wej ghaH tIchpu' 'ej buQpu' vay'. wej vengHomvo' Haw'moHlu'. QIb lIng ta'relDaj woch. DaH tujvo' (rut Deb tujvamvaD 'aghaS mupwI' lupong chenya'nganpu') narghmeH QIbvetlhDaq ba'choH 'ej nIQDaj vey'Ha' SopchoH. bIrbe' 'ach tujqu'be' je QIb. bepQo'. tIr ngogh wa'DIch Soppu'DI', tIr ngogh cha'DIch lel 'ej nujDajDaq lanchoH, vay' Huj legh.

ghaH tlhopDaq Do'ol HuD yorDaq narghlaw'pu' loDHey. qabDaj leghlaHbe', ghaH 'emDaq 'oHtaHmo' jul wov'e'. loD qab leghmeH mInDu'Daj yoD 'e' nID maDaSa. ghopDaj lo' 'ach Qapbe'. nom Hu' 'ej buqDajvo' yan lang lel. rojchu'wI' ghaH 'ach Suvrup, HIvchugh vay'.

jatlh «SoH 'Iv?» ghopDaj peptaH 'ach nov qab leghlaHbe'taH. tlhoy tammo', mu'meyDaj Qoybe'law'pu' nov. tamHa''eghmoH. DaH jachchoH. «SoH 'Iv?!» jatlh maDaSa. ngugh vIHchoH. maDaSa Daq cholchoH. DuvtaHvIS, yan DeSDaq Qeyqu'choH maDaSa ro'. jatlhqa' «bIDuv 'e' yImev! yIngu''egh! qabuQ qoj qaQID vIneHbe' 'ach yanvam vIlo'vIpbe'!»

loD qab leghlaHbe'taH maDaSa. choltaHvIS, jul tamghay qemlaw'taH. DaH yanDaj chagh 'ej mInDu'Daj yoDmeH chapDaj lo'taH. 'ung 'ej nachDaj pepHa'. jatlhqa':

«mevyap! cholQo'! mevyap!»

maDaSa tlhopDaq yIt 'e' mev nov. vIHbe'bogh movDu'Daj leghlaH. ngugh chapDaj pepHa' ve'Ha'wI' 'ej nov qelqa'. wovHa'choH. nachDaj 'emDaq 'oHtaH jul'e'. loD qan ghaHlaw'. tIQlaHchugh vay', vaj tIQbej ghaH. tIqqu' 'ej chISqu' rolDaj. tIn ghIchDaj 'ej jejlaw' qevpob HomDaj. 'ach pI'be' qabDaj. lang. vabDot lang porghDaj Hoch. qaStaHvIS Hoghmey law' Sopbe'pu' 'e' noH maDaSa. 'ej QaDlaw' je wuSDu'Daj, mInDu'Daj je. qaStaHvIS poH 'ar tlhutlhbe'pu' je? 'ojqu'law' 'ej ghungqu'law' nov 'ach pujlaw'be'. vabDot HoSqu' 'e' noH ve'Ha'wI' Qup. yIttaHvIS, weHwI' rurpu'! 'ej DaH naDev QamtaHvIS nov, voDleH rur. pagh jatlh. maDaSa qeltaH neH. 'ungtaHbogh quvwI'Hey chovlI''a'? ghaH 'Iv? chay' Daqvam pawta'? Doqbe' DIrDaj…

pagh jatlhtaH nov. 'ach maDaSa tlhopDaq ghItDaj lan. ghIq ghItDaj pep. Sawlay lo'. Hu' maDaSa neHlaw'. bIttaHvIS, QIt Qamqa' ve'Ha'wI' Qup.

Sagh nov mInDu'. SuD; bIQ rur. wov; wa'ta veng wovmoHwI''a' rur. maDaSa volchaHDaq ghopDaj lan 'ej loD Qup qab qelqu'. loQ werchoH mInDaj Dechbogh DIr, nuDtaHvIS. pa' ratlh qaStaHvIS law'qu'bogh tupmey. taDtaH. vIH 'e' ngIlbe' chenya'ngan. ghIq SIbI'Ha' pay' volchaHDaj 'uchHa'choH nov. poSqu'choH mInDu'Daj. 'eQ vay''e' tlhojlaw'. nuq 'oH? vIghIj'a'? Qub maDaSa.

ghIq latlh Sawlay lo' nov qan. tlha' maDaSa 'e' ra'law'.

meqmeyDaj ngu'laH ve'Ha'wI' 'ach nov lob. tlha', ta'relDajvo', luchDajvo' je yIttaHvIS. Huj wanI'vam 'ach jatlhbe'pu'bogh nov voqchu'. ngeHpu' 'aghaS 'e' jem. ghaHvaD jatlhlaw'lI' QunDaj. «muDev Hovmey» jatlh'egh, pIn'a'Daj chu' tlha'taHvIS.


19 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

DaH cha' monmey cho'wI' vIqonchoH. wej paqwIj wa'DIch muchlu' 'e' vISov 'a vIqon vIneHqu'mo' jISey jay'! DaH 'oHvaD ngem mIv'a'mey vIpong 'a tuch chaq latlh pong vImaS; ghaytan ngem veS. ngemDaq qaS l

ramvam maHpIn'a' vI-livetweet. bo'DeghQInpat mab boghajchugh, QIn mIrvam yItlha'bej!: https://twitter.com/desduwIj (malja' much neH vIrIchba'qoch!)

Qapbe'lu'DI', reH wa'leS tu'lu'taH! paQDI'norgh nap 'oH paQDI'norghvam'e' 'ach teH. wa'Hu' jIvumqu' 'ach jIvaQHa' 'e' vIDam. qay''a'? loQ! qay'chu''a'? ghobe'! wa'Hu' bel Qu'mey law' vIDIgh: jIlaD—jIq

bottom of page