top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurDeSDu'

DaHjaj

DaHjaj jIqonqa'. QIt jItlhetlh. rut G.R.R. ghItlh mIr vIlaD 'ej loQ jIpIl, QIt vum je ghaH 'e' vIleghmo'. (ghobe', G.R.R. vIrur Saja'be'.) 'a qen paqDaj, qul 'Iw je, vIlaDlI' vaj qonmeH Ho'DoSDaj vIqelqu'bej.

paq qarghHa' 'oH vengHom'e' (maghpubHom 'oH 'e' vIpIH) 'a vIqonchu'meH vIqImnISbej. tugh HochvaD 'ay'mey puS vImuchchoH vIneH. tlhIHvaD Dajchugh qechvam, vaj HISovmoH.


21 vues1 commentaire

Posts récents

Voir tout

DaH cha' monmey cho'wI' vIqonchoH. wej paqwIj wa'DIch muchlu' 'e' vISov 'a vIqon vIneHqu'mo' jISey jay'! DaH 'oHvaD ngem mIv'a'mey vIpong 'a tuch chaq latlh pong vImaS; ghaytan ngem veS. ngemDaq qaS l

ramvam maHpIn'a' vI-livetweet. bo'DeghQInpat mab boghajchugh, QIn mIrvam yItlha'bej!: https://twitter.com/desduwIj (malja' much neH vIrIchba'qoch!)

Qapbe'lu'DI', reH wa'leS tu'lu'taH! paQDI'norgh nap 'oH paQDI'norghvam'e' 'ach teH. wa'Hu' jIvumqu' 'ach jIvaQHa' 'e' vIDam. qay''a'? loQ! qay'chu''a'? ghobe'! wa'Hu' bel Qu'mey law' vIDIgh: jIlaD—jIq

bottom of page